مقابله با ویروس کرونا

فتاحی فرماندار چرداول بهمراه معاونین خود وجانشین انتظامی شهرستان از ورودی شهر شباب ( پلیس راه) بازدیدکرد.

فتاحی فرماندار چرداول بهمراه معاونین خود وجانشین انتظامی شهرستان از ورودی شهر شباب ( پلیس راه) بازدیدکرد.

فتاحی فرماندار چرداول بهمراه معاونین خود وجانشین انتظامی شهرستان از ورودی شهر شباب ( پلیس راه) که قرار است طرح محدودیتهای تردد خودروهای غیربومی به مدت ۲ هفته در آن محل اجرایی شود بازدید کرد.

وی همچنین از تعدادی سالن ورزشی که جهت نقاهتگاههای اضطراری در نظر گرفته شده است بازدید بعمل آورد.

تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است