میز خدمت الکترونیکی

در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قانون و فساد اداری توسط کارکنان فرمانداری و سایر ادارات : شکایت خود را از طریق سامانه مذکور و یا شماره تلفن 34222682-084 ثبت و پیگیری نمائید.