شعار سال ۱۴۰۲

شعار سال ۱۴۰۲

شعار سال ۱۴۰۲
(مهار تورم ، رشد تولید)
مقام معظم رهبری 
همه همت خود را برای این دو (مهار تورم و رشد تولید) قرار دهند ، اقتصاد مسئله اصلی کشور است.