معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی

 

نام :  آقای حاج الیاس فتاحی هزار چشمه

متولد : 1348/04/03

مدرک تحصیلی : کارشناسی علوم اجتماعی

سوابق :

1- دهدار ارکوازی ، بخش چوار شهرستان ایلام

2- مسئول تعزیرات آرد و نان شهرستان ایلام

3- بخشدار گچی ، شهرستان ملکشاهی

4- مسئول حراست فرمانداری شهرستان ملکشاهی

5- مسئول حراست فرمانداری شهرستان ایلام

6- معاون فرمانداری شهرستان چرداول