کارشناس ( نیروی امریه )

نام : حمید کریمی

متولد : 1371/12/29

مدرک تحصیلی : لیسانس مکانیک _ مهندسی تکنولوژی

مدت سابقه : نیروی امریه از دی ماه 1396 تاکنون