کارشناس مسئول امور سیاسی ، امنیتی و انتخابات

نام : آقای رسول نارنجی

متولد : 1349/10/06

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم اجتماعی مردم شناسی

مدت سابقه : 25 سال

سوابق :

1- مسئول حراست فرمانداری چرداول

2- مسئول حراست فرمانداری ایوان

3- کارشناس مسئول سیاسی اجتماعی فرمانداری چرداول

4- مسئول امور مالی فرمانداری چرداول

5- بخشدار هلیلان

6- بخشدار مرکزی چرداول