مسئول دبیرخانه

 

نام : حمید کریمی

متولد : 1371/12/29

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی مکانیک - مهندسی تکنولوژی

مدت سابقه : نیروی امریه از بهمن سال 1396 تاکنون

سوابق :

1_ میز خدمت فرمانداری چرداول

2_ کارشناس فناوری و اطلاعات