کارشناس هماهنگی و پیگیری

نام : شریف هاشم بیگی

متولد : 1355

مدت سابقه : 16

1- راننده و نیروی پشتیبانی در سازمان بودجه سال 84_86

2_ راننده و نیروی پشتیبانی استانداری ایلام سال 86_88

3_ راننده و نیروی پشتیبانی فرمانداری چرداول

4_ مسئول دبیرخانه فرمانداری چرداول

5_ کارپرداز و انباردار فرمانداری چرداول

6_ کارشناس پیگیری و هماهنگی