حراست

نام : آقای حسن کرمی پور

تاریخ تولد : 46/09/05

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس ادبیات

سابقه : 29 سال

سوابق :

1- فرهنگی

2- مسئول حراست فرمانداری شهرستان چرداول