معرفی بخشدار

نام : سعید پیرزادنیا

متولد : 1353/01/01

مدرک تحصیلی : لیسانس علوم سیاسی

مدت سابقه : 19

سوابق :

1- مسئول اداری و مالی فرمانداری چرداول

2- دبیر شورای ترافیک فرمانداری چرداول

3- دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران فرمانداری چرداول

4- دبیر شورای آرد و نان فرمانداری چرداول

5- دبیر کمیسیون حفاری ، ماده 1 ، تنظیم بازار و سوخت فرمانداری چرداول