معرفی بخشدار مرکزی چرداول

نام : یحیی رستم نیا

متولد : 1365/05/01

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

1- کارشناس دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری به مدت 3 سال

2- کارشناس دفتر استاندار ایلام به مدت 1 سال

3- کارشناس امور مالی استانداری ایلام به مدت 4 سال

4- مدرس دانشگاه به مدت 5 سال

5- دارای بیش از 10 عنوان مقاله علمی و پژوهشی در زمینه مباحث مدیریت و سازمانهای دولتی